Learn How To Do

How to remove a shortcut virus in a pen drive without a virus guard (in Sinhala) සිංහලෙන්

shortcut virus remove

මේ කාලයේ අපේ Pen Drive එකක් virus වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම අපහසු දෙයකි.නමුත් ඒ Virus වලින් ඔබේ පරිගණකය ආරාක්ෂා කර ගැනීමට නම් Antivirus එකක් අවශ්‍ය වන්නේද නැත.මේ සදහා අවශ්‍ය වන්නේ Virus එකක් ක්‍රියාත්මක වන අකාරය වටහා ගෙන එය වලක්වා ගැනීමයි.

It is very difficult to protect our pen drivers from malicious programs that spread through pen drivers in these days.There are number of viruses that comes to your PC in pen drives.But you can protect your PC from such virus even without using an antivirus.For that we must understand how viruses work and prevent them from attacking our PC.

Virus එකක් ක්‍රියා කරන අකාරය සරලව මුලින්ම පැහැදිලි කර දී සිටීම වඩා සුදුසු වේ.Virus එකක් ඉබේ පැතිරෙන්නේ Autoplay පහසුකම හරහාය.ඔබට අපි මීට පෙර ලිපියකින් ගෙන ආ How to make an Auto run CD/DVD ලිපියේ අපි භාවිතා කල ක්‍රමය ඔබට මතකද.Virus පැතිරෙන්නේද අන්න එවැනි Autorun.inf ෆයිල් එකකිනි.දෙවැනි කරුණ නම් Virus ෆයිල්ස් Hidden ෆයිල්ස් පෙන්වීමට සැකසුවද පෙන්වන්නේ නැත්තේ ඒවා System ෆයිල්ස් ලෙස සැගවී ඇති නිසාය.

It’s good to tell you how does a virus work.Viruses spread automatically using Auto play facility of windows.Did you read How to make an Auto run CD/DVD ? Okay, there we used  Autorun.inf file to that task.These viruses also use autorun.inf file to work automatically.The second important point is that we can’t see viruses even we set folder options to show hidden files.That’s becouse of viruses have hidden as protected system files.


1 පියවර
1st Step

Virus පැතිරෙන්නේ Auto Play හේතුවෙන් නිසා මුලින්ම ඔබේ පරිගණකයේ Auto Play අක්‍රීය කල යුතුය. ඒ සදහා මේ ලිපිය How to turn off windows AutoRun කියවා එය නවතා දමන්න.

First of all turn off Auto play in Windows.For that read this article How to turn off windows AutoRun


2 පියවර
2nd Step

පරිගණකයේ Hidden Files සහ System Files පෙන්වන ලෙස සකස් කරන්න.ඒ සදහා මේ ලිපිය කියවන්න.How to see hidden files and folders

Set folder options to show hidden files and to show protected system files.Read the following article for that How to see hidden files and folders


3 පියවර
3rd Step

මෙය ඉතා වැදගත්ම පියවරකි.මේ පියවරෙදී අපි Virus සහිත Pen එක පරිගණකයට සම්බන්ද කිරීමටයි සුදානම් වන්නේ.Pen එක සම්බන්ධ කිරීමට පෙර Windows Explorer විවෘත කරගන්න.

This is the most important step.Now we are going to connect a virus affected pen drive to the PC.Before that close all opened windows and open Windows Explorer

windows-explorer

දැන් Pen එක සම්බන්ධ කරන්න.දැන් වෙනත් කිසිවක් නොකර Window Explores එකේ වම් පස ඇති Menu එක භාවිතයෙන් Pen එක විවෘත කරන්න.කිසි විටෙකවත් Pen එක මත Double click කිරීමෙන් හෝ Right click කර Open කිරීමෙන් වලකින්න.

Then connect the pen drive to the PC.Open the Removable drive from windows explorer using left side menu.Do not double click on pen drive or do not click on ‘Open’ in right click menu.Keep in mind to use left side menu to open pen drive.

windows file explorer open pen

දැන් Virus සහිත Pen එකක් තුල ඇති ෆයිල්ස් සලකා බලමු.( Virus එකක් නැති බව ඔබට වැටහෙනවා නම් එම Pen එක ආරක්ෂිතය.)

 Now lets check an example of virus affected pen drive.(If you see there’s nothing more than what you copied to pen drive it could be safe to use)

virus-affected-pen

දැන් එහි ඇති Files සහ Folders පිලිබද එකින්හො එකට දින් අවධානය යොමු කරන්න.කිසි විටෙක නොදන්නා Files හෝ Folders විවෘත කිරීමෙන් වැලකිය යුතුය.

Now pay your attention to the files and folders inside the pen drive.Don’t open any unknown file or folders.

දැන් මෙහි කොළ පාටින් කොටු කර ඇති පරිදි Virus එක මගින් සැගවූ ඔබේ Files සහ Folders හදුනාගන්න.

Find the filed and folders you copied to pen but is hidden by virus.I have boxed them with green colour in above picture.

දෙවනුව නිල් පාටින් කොටු කර ඇති පරිදි Virus එක විසින් සදා ඇති Shortcuts සියල්ල හදුනාගන්න.

Next find the shortcuts that have made by virus.I used blue colour to box them.

වැදගත්ම වන්නේ ඔබ නොහදුනන ඔබ Pen එකට නොදැමූ Files සහ folders හදුනා ගැනීමයි.මේ අතර Autorun.inf ෆයිල් එක Virus එකට අදාල එකකි.අනෙකුත් .exe .bat .com වැනි ඔබ ඇතුලත් නොකල 1Mb වඩා කුඩා හෝ ඊට ආසන්න විශාලත්වයක් සහිත සැකකටයුතු Files සියල්ල හදුනාගන්න.එසේම සමහර virus folder එකක් ලෙස පවතී හොදම උදාහරණය මේ දිනවල හැම තැනම යන Skypee virus එකයි එවැනි ඔබ නොදන්නා Folder ඇත්නම් ඒවාද හදුනාගන්න.

The most important thing is to find files and folders that you didn’t copy to the pen drive.Among those files you could find Autorun.inf file.It is belongs to the virus.Identify .exe .bat and .com files those file size around 1MB in the pen drive.There are some viruses that makes folders which contain the virus.The best example is Skypee virus.If there are such a unknown folders identify them.

Virus exe එක සොයා ගැනීමට අපහසු නම් Autorun.inf ෆයිල් එක notepad එකෙන් විවෘත කර එහි open= ඉදිරියෙන් ඇති exe ෆයිල් එක සොයා ගන්න.

If you are unable to locate the virus exe, Open Autorun.inf in notepad and check for Open=XXXX.exe There you can find the location and name of the virus file.

සමහර විට මෙම Autorun.inf ෆයිල් එක නොමැති වන අවස්තා තිබිය හැක.

Sometimes you couldn’t find autorun.inf


4 පියවර
4th step

මුලින්ම Virus එකට අදාල Files සහ Folders සියල්ල Shift + Delete දී මකා දමන්න.

First Delete all the files and folders belongs to the virus.Always use Shift + Delete

දෙවනුව සියලුම Shortcuts මකා දමන්න.මේ සියලු Shortcut තුල Virus එක නැවත සැකසීමේ කේතයක් ඇතුල් කර තිබිය හැකි නිසා ඒවා සියල්ල මකා දමන්න.වැරදීමකින් හෝ ඒවා විවෘත නොකරන්න.

Secondly delete all the shortcuts inside the pen drive.Some of these shortcuts may contain a code to re generate the virus therefore do not open them even in a mistake.

දැන් ඉතිරිවිය යුත්තේ ඔබ හදුනන ඔබ ඇතුල් කල Files සහ folders පමණි.එසේ නම් ඔබ Pen එකෙහි virus ඉවත් කර ඇත දැන් සාමන්‍ය පරිදි Pen එක භාවිතයට ගත හැක.නමුත් ඔබ කිසියම් විටෙක Folder එකක් තුල shortcut එකක් දැක්කහොත් වහාම එය මකා දමන්න.

Now there should be known files and folders that you copied to the pen drive.Now it is safe to use.But be careful about shortcuts inside the folders.If there are shortcuts inside the folders always delete them at first sight.

ඔබ Pen එකක් වෙනත් පරිගණකයකට සම්බන්ද කර ඔබේ පරිගණකයකට සම්බන්ධ කිරීමට පෙර මෙම පියවර සෑම විටම අනුගමනය කරන්න.

Do this method again and again when you connect a pen drive which you connected to others PC


5 පියවර
5th Step

අවසානයේ තවමත් සැගවූ ෆයිල්ස් ලෙස පවතින ඔබේ ෆයිල්ස් සහ ෆෝල්ඩර්ස් සාමාන්‍ය තත්වයට ගෙන ඒමට පහත පියවර අනුගමනය කරන්න

After you remove virus from the pen drive.follow the bellow instructions to get your files and folders to normal situation.

Search bar එකෙහි හෝ Run එකෙහි cmd ලෙස ටයිප් කර පෙන්වන Command Prompt එක මත Right click කර Run as administrator තෝරන්න

Type cmd in search bar/Run then open the Command Prompt as administrator.

දැන් එහි පහත කේතය සටහන් කර Enter කරන්න.

Now enter the following code and press enter.

attrib -h -r -s /s /d X:*.* 

මෙහි X සදහා Pen Drive එකෙහි Drive letter එක දෙන්න.

Replace X with drive letter of the pen drive


කෙසේ නමුත් දැනටමත් ඔබේ පරිගණකය Virus වලින් ආසාදිත නම් මෙම ක්‍රමයෙන් කිසිදු පලක් වන්නේ නැත.එම නිසා දැනටමත් Virus වලින් බලපෑමක් ඇත්නම් Free Antivirus එකක් download කර පරිගණකය scan කර ගැනීම සිදු කරන්න.

However if there are viruses in your PC already this method is useless.So if your PC lives with viruses download a free antivirus and scan your PC.

පහලින් ඇත්තේ  ඔබට බාගත කර ගත හැක Free Antivirus කිහිපයකි

Here are some good free antiviruses for you

 1. Avast Free Antivirus
 2. Avira Free Antivirus
Get HowTolk Updates to your phone Type : Follow howtolkoffical and send it to 40404
Similar posts
 • How to reduce Internet data usage. This is the information age and information has become the most valuable assets in the modern world. Information is the biggest market in the world. Google, Facebook, YouTube all are in information business and they earn billions with the use of information. We use internet to find various information that we need. But all that [...]
 • How to make Sinhala subtitles for any...   How to make Sinhala subtitles is a common question among movie lovers in our country. You can create your own Sinhala subtitle for any movie in any language.If you like to make your own subtitle read this article and you will be able to make your first Sinhala subtitle after reading this article. සිංහල [...]
 • How to set custom border in Microsoft... Sometimes you need to add custom sized page borders when you are creating a Word documents.The most common problem is the how to set the margin or border in centimeter or in millimeters. You can learn how to do that in few steps by reading this article. First of all Open Microsoft Word and go [...]
 • How to shut down windows automaticall... If you want to shutdown, reboot or log off your Windows PC or laptop in specific time and date, there are few methods you can follow. Sometimes it is very useful in many ways. Mostly when you are downloading a torrent or large file from the internet in the midnight while falling asleep till the download [...]
 • How to stop Windows 10 automatic upda... දැනට පවතින අලුත්ම අලුත්ම වින්ඩෝව්ස් සංස්කරණය වන්නේ වින්ඩෝව්ස් 10 මෙහෙයුම් පද්ධතියයි. Microsoft ආයතය දැනුම් දී ඇති පරිදි මින් පසුව නැවතත් අලුතින් වින්ඩෝව්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නිකුත් කරන්නේ නැත.ඔවුන් ඒ වෙනුවට දැනට පවතින වින්ඩෝව්ස් 10 මෙහෙයුම් පද්ධතියට  යාවාත්කාලීන වීම ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වනවා.නමුත් අපි සැවොම හොදින් දන්නා පරිදි වින්ඩෝව්ස් 10 මෙහෙයුම් පද්ධතියේ තවමත් විවිධ දෝෂයන් පවතිනවා.මේ නිසා [...]

2 Comments

 1. Dula Dula
  July 17, 2017    

  hugak watinawa

 2. rukmaal rukmaal
  September 10, 2017    

  Patta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *